Електронното списание „Морско право и индустрия“ на ВСУ “Черноризец Храбър” е мултидисциплинарно, научно, специализирано издание за публикуване и обсъждане на материали по проблемите на корабоплаването.

В Електронното списание се публикуват статии, студии, доклади, научни изследвания и научни съобщения в две направления– „Морско право“ и „Морска индустрия“. Първото направление обхваща публикации с правна насоченост, а второто с инженерна насоченост.

Периодичността на издаване на електронното списание е 2 броя за една календарна година. Достъпът до електронните публикации е отворен във формат “open access”, който позволява безплатен достъп до съдържанието за всички читатели.

Електронното списание се съставя от редакционна колегия, която се ръководи от главен редактор. Съставът на редакционната колегия включва пет хабилитирани лица. Допълнително за рецензенти се привличат известни български и чуждестранни учени.
Всички статии подлежат на рецензия, съгласно регламента на списанието.

За оформление на статия съгласно изискванията на списанието, моля, посетете секцията: „Технически изисквания“.

Списанието „Морско право и индустрия“ се финансира от такси за публикация по ценоразпис публикуван на страницата на изданието. Средствата постъпват в сметката на университета с основание – публикация в електронно списание „Морско право и индустрия“. Авторите не получават заплащане тъй като списанието няма комерсиален характер.

Авторът предоставя авторското право за публикуване на материалите в електронното списание на ВСУ “Черноризец Храбър“

Авторите на публикуваните в списанието текстове носят отговорност за прецизността и достоверността на своите изследвания и на изнесената от тях информация. Техните тези и позиции представляват лично мнение и не ангажират членовете на Редакционния съвет на списанието „Морско право и индустрия“.

Студиите и статиите се публикуват според поредността на одобряването им от Редакционния съвет на списанието.

Интернет адресът на Електронното списание е https://maritime.vfu.bg/.