Размер на страницата и отстъпи: А4, портрет
Пример:


Текст

  1. Заглавие: главни букви 12 pt, bold, центрирани.
  2. Автор: редовни букви 12 pt, bold, центрирани.
  3. Институция, длъжност и научна степен: редовни букви 12 pt, regular, центрирани.
  4. Резюме
  5. Ключови думи /до 10/
  6. Информацията от точки 1,2,3,4,5 – преведена на английски.
  7. Допуска се текста да бъде само на английски.


Оснвен текст:

При таблици и фигури се използва шрифт не по-малък от 10 pt.

Номерът на таблицата е дясно подравнен, наименованието е центрирано спрямо самата таблица. Тези редове са над таблицата, докато при фигурите номерът и наименованието им са обединени, центрирани спрямо фигурата и се поместват под нея.

Таблиците и фигурите да са записани във формат, позволяващ редактиранe.

Цитиране и Използвана литература

Допустими са вариантите: цитиране под линия и цитиране в скоби. При първия под линията източникът се изписва така, както в „Използвана литература“. При втория: (Филипова 2012); ако се цитира точно, се посочва страницата – (Филипова 2012: 47). В „Използвана литература“ всички източници се описват подробно, по азбучен ред, като се започва със заглавията на кирилица.