Статията се изпраща по e-mail до редакцията на: maritime@vfu.bg

Изпратените материали се проверяват за съотвествие с изискванията за оформление. При спазени правила се изпращат за рецензия, като авторът остава анонимен. След одобрение за публикуване, авторът получава съобщение по електронна поща, че публикацията е приета или предложения за редактиране на текста, за поправки, които авторът следва да направи. След съобщението за одобрение на материала за публикуване, авторът следва да направи плащане според обявения тук ценоразпис.

Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че редакционният съвет и/или издателят споделят гледната точка на автора.